ПРИВЕТСТВИЕ

От името на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Катедрата по теория и история на държавата и правото Ви приветстваме на Интернет-сайта на научноизследователския проект „Състояние и перспективи на юридическото образование в България”.

Проектът е финансиран от Фонд “Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” и поставя за обсъждане въпросите, свързани с анализа на съществуващото ниво и качество на юридическото обучение в университета. Поставената цел е формулирането на практически приложими изводи за бъдещото развитие на системата на правното ни образование и методологическите насоки за задълбочаването на практическата ориентация на обучението по право преди дипломирането, така и след него. Дейностите по Проекта включват научни изследвания, организирането на научни конференции за представянето на постигнатите резултати и дискусия по поставените теми.

Настоящият сайт е създаден за информирането за дейностите по Проекта и събирането в един централизиран ресурс на информацията по поставената тема. Ще приветстваме отправянето на преложения за разширяването на неговото съдържание и на всякакви препоръки за неговото усъвършенстване.

ВИЖТЕ ОЩЕ...